หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

  วิสัยทัศน์พันธกิจ
   
 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

>>วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรคุณภาพด้านการบริหารจัดการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง”

>>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ
>>>>>>>
เป้าประสงค์ เป็นองค์กรคุณภาพด้านการบริหารและการบริการสาธารณะ
>>>>>>>
วัชี้วัดและค่าเป้าหมาย การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารร้อยละ 80
>>>>>>> กลยุทธ์
พัฒนาการบริหารและบริการสาธารณะ

>>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
>>>>>>> เป้าประสงค์
ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
>>>>>>> ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ มีรายได้เสริม ร้อยละ 50
>>>>>>> กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
>>>>>>> กลยุทธ์ 2 พัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
>>>>>>> กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการสังคมสงเคราะห์

>> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
>>>>>>> เป้าประสงค์
ยกระดับสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่
>>>>>>> ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนที่ได้มาตรฐานมีการดำเนินงาน ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใต้งบประมาณที่จำกัด
>>>>>>> กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน

>> จุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนา
>>>>>>>
เน้นเรื่องสำคัญด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม