หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

  กองการศึกษา

 

 

 

นาง ปรียา ปาลพันธุ์

 

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

น.ส ธัญญลักษณ์ สินบวรพงศ์

 

 

ผช.นักวิชาการศึกษา

 

     

นาง ฉโลม  โพธิ์ทอง

น.ส.วันทนีย์ มาลาพันธุ์

นางอิสรีย์ ศิริคุณาลักษณ์

ครู

ครู

ผู้ดูแลเด็ก

     

นาง อุดมพร  สารวัลย์

นางณิชาวีร์  พันธุ์ขะวงค์

นางยุพิน นักฟ้อน

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

     
     

 

นางสาวกัญญ์พิดา  ภู่สะอาด

นางอรสา อ้ายจอม

 

ผู้ดูแลเด็ก

คนงานทั่วไป

 
     
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม