หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

  กองช่าง

 

 

 

นาย พิษณุ เอมสมบูรณ์

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

 

นาย สมบัติ พันธุ์เณร

 

นาย ทนงค์ศักดิ์ รอดอำพันธุ์

นายช่างโยธา

 

นายช่างโยธา

     

นาย อัครเดช ดวงจันทร์

นาย สันติ สามชูศรี

นายเอกรินทร์ แก้ววิชิต

ผช.นายช่างโยธา

คนงานประจำรถขยะ

ผช.นายช่างโยธา

     

นาย ทวีศักดิ์ นาคลำพันธุ์

นาง อำไพ ปรางยะพันธุ์

นางสาวกัญญารัตน์  พันธุ์ชัย

พนง.ขับเครื่องจักรฯ

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 
 

 

นายสมพร  ดากระบุตร

นายธนากร  กาวีระ

นายภมรินทร์ ยาดี

คนงานทั่วไป

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

     
     
     
     
     
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม