หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

  สำนักงานปลัด

 

 

 

นาย พงศ์ศักดิ์ ชาลีเขียว

 

 

ปลัด อบต.

 

 

 

 

 

 

นาง อัชรา พลายละหาร

รองปลัด อบต.

     
 
 
 
จ.อ.ไชยสิทธิ์ ประทุมมาศ
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
น.ส. ณัฏฐ์พรรษ์ พรหมมณี
น.ส.วิยะดา  ล้อมงคลทอง
น.ส. ประภัสสร เจริญผล
เจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     

น.ส.ศศิธร  หวนบุตตา

นางสมฤทัย คงแดงดี

น.ส.วรัทมณฑ์ จิตรารัชต์

ผช.นักพัฒนาชุมชน

ผช.นักทรัพยากรบุคคล

ผช.นักพัฒนาชุมชน

     

นาย ชาญณรงค์ จันทร์ดี

นางสาวเฉลิมขวัญ  คุณโอนด

นาย วิจิตร วงษ์พันธุ์

คนงานทั่วไป

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คนงานทั่วไป

     

 

นาย กิตติ อ้ายจอม

 

นาย อธิป กลิ่นเกษร

นักการภารโรง

 

ยาม

   

นับจำนวนผู้เข้าชม