หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

  โครงสร้างสมาชิกสภา
 

 
 

นายบุญมา หงษ์เวียงจันทร์

 
 

ประธานสภา

 

 

นายพิมาย พันธุ์เณร

 

นายพงศ์ศักดิ์ ชาลีเขียว

รองประธานสภา

 

เลขานุการสภา

     
 

 

 

นาย เฉลิมพล โรจน์ทะนงค์

นาย สมพงษ์ ขำศิริ

นาง สำนวน กระจ่างเจนกิจ

ส.อบต.หมู่ที่ 1

ส.อบต.หมู่ที่ 1

ส.อบต.หมู่ที่ 2

 

 

 

นาย นิรภัย พิมพ์ทอง

นาย สมัย  มาตรวิจิตร

นาง สมบุญ มาตรวิจิตร

ส.อบต.หมู่ที่ 2

ส.อบต.หมู่ที่ 3

ส.อบต.หมู่ที่ 3

     

นาย ศิริศักดิ์  โชติวงษ์

นาง สุนีย์ ขวัญสุข

นาง ไสว กุลฑา

ส.อบต.หมู่ที่ 4

ส.อบต.หมู่ที่ 4

ส.อบต.หมู่ที่ 5

     

นาง ชญาดา พันธุ์ชัย

นาย คำพน  ศรีโปฎก

นาง วันเพ็ญ  ดวงจันทร์

ส.อบต.หมู่ที่ 5

ส.อบต.หมู่ที่ 6

ส.อบต.หมู่ที่ 6

     

นางสาว นงค์ลักษณ์ เตียววิไล

นาย บุญมา หงษ์เวียงจันทร์

นาย สัมพันธ์ นะศิลป์

ส.อบต.หมู่ที่ 7

ส.อบต.หมู่ที่ 7

ส.อบต.หมู่ที่ 8

     

นาย ปฏิวัติ ปิ่นสกุล

นาย อภิรเดชษณ์ แร่อรุณ

นางสาว จิราภรณ์ ม่วงอิ่ม

ส.อบต.หมู่ที่ 8

ส.อบต.หมู่ที่ 9

ส.อบต.หมู่ที่ 9

     

นาย สุรินทร์ โสมภีร์

นาย ศราวิณ วงศ์พันธุ์

นาย ติ่ง  แสงพันธุ์ตา

ส.อบต.หมู่ที่ 10

ส.อบต.หมู่ที่ 10

ส.อบต.หมู่ที่ 11

     

นาง ฉวี กลิ่นคำหอม

นาย สมพงศ์ ปรางยะพันธุ์

นาย สวัสดิ์ แสนปัญญา

ส.อบต.หมู่ที่ 11

ส.อบต.หมู่ที่ 12

ส.อบต.หมู่ที่ 12

     

นาย กำธร ใจเย็น

นาย พิมาย พันธุ์เณร

นาย พรเทพ  โภชกปริภัณฑ์

ส.อบต.หมู่ที่ 13

ส.อบต.หมู่ที่ 13

ส.อบต.หมู่ที่ 14

     

   

นาย สุดใจ หวนบุตตา

   

ส.อบต.หมู่ที่ 14

   
     
   

นับจำนวนผู้เข้าชม