หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

  ประวัติความเป็นมา
   
                  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม  เป็นตำบลที่ได้ตั้งอยู่ในเขตอำนาจการปกครองของอำเภอบางปลาม้า และองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้มนั้น  ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่งประกอบไปด้วย ๑๔ หมู่บ้าน
   
                 
                  สภาพทั่วไป
                  ที่ตั้ง
                  ตำบลมะขามล้ม  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปลาม้าไปทางทิศตะวัตกประมาณ ๑๓ กิโลเมตร  สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนบางปลาม้าสายเก่า  หมายเลข
  ๓๓๑๘  (สายเก้าห้อง - บ้านมะขามล้ม)  และ  สายสุพรรณ - บางลี่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเล  ๓๒๖๐
   
                  เนื้อที่
                  ตำบลมะขามล้ม  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๔๒.๐๐  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  ๒๖,๒๕๐  ไร่
   
                  ภูมิประเทศ
                  ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  และบางส่วนเป็นที่ดอน  มีระบบคลองส่งน้ำ
   
                  จำนวนหมู่บ้าน
                  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม  เต็มทั้งหมู่บ้าน  ๑๔ หมู่  ได้แก่
                  หมู่ที่  ๑   บ้านโคกโก                              หมู่ที่  ๘  บ้านโพธิ์เตาเหล็ก
                  หมู่ที่  ๒   บ้านมะขามล้ม                         หมู่ที่  ๙   บ้านดอนไผ่แขวน (บ้านหัวนา)
                  หมู่ที่  ๓   บ้านมะขามล้ม                         หมู่ที่  ๑๐   บ้านวัดโบสถ์
                  หมู่ที่  ๔   บ้านโคนขาม                            หมู่ที่  ๑๑   บ้านดอนโพธิ์งาม
                  หมู่ที่  ๕   บ้านสะแกย่างหมู                      หมู่ที่  ๑๒   บ้านกระทุ่มใหญ่
                  หมู่ที่  ๖   บ้านวัดโบสถ์                            หมู่ที่  ๑๓   บ้านปากบาง
                  หมู่ที่  ๗   บ้านหมี่ตะลุ่ม                           หมู่ที่  ๑๔   บ้านข่อย
   
                  ประชากร              
                 จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร  ณ  เดือนเมษายน  ๒๕๖๒  ตำบลมะขามล้ม  มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น  ๔,๗๗๕ คน แยกเป็นชาย
๒,๒๙๒ คน หญิง ๒,๔๘๓  คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  ๑๒๐  คน  /  ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  ๑,๗๑๘  ครัวเรือน
                  - สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
                  - ประชากรกลุ่มเป้าหมาย การประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร และ ผู้ป่ายเรื้อรังแยกตามประเภท
   
                  สภาพทางเศรษฐกิจ
                  อาชีพส่วนใหญ่ที่สำคัญของตำบลมะขามล้ม  ได้แก่สาขาเกษตรกรรม  คือ  การทำนา  เลี้ยงสัตว์  สำหรับทางด้านการเลี้ยงสัตว์  เกษตรกรส่วนหใญ่จะนิยมเลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมืองเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว  สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก  ได้แก่  เป็ด  , 
ไก่ , สุกร เป็นต้น  นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนประกอบเป็นอาชีพ  มีการจัดตั้งเป็นฟาร์ม  ได้แก่  เป็ดไข่  ,  ไก่  รวมทั้งขุดบ่อเลี้ยงปลานิล ,  ปลาดุก  ,  ปลาช่อน เป็นต้น
   
                  สภาพทางสังคม
                  สถานศึกษา
                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                ๔                แห่ง
                  โรงเรียนประถมศึกษา            ๔                แห่ง
                  โรงเรียนมัธยม                      ๑                แห่ง
                  สถาบันและองค์การศาสนา
                  วัด  /  สำนักสงฆ์                  ๕                แห่ง
                  สาธารณสุข
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                ๑                แห่ง
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม